Etyka

Etyka działania 

Redakcja Czasopisma  zobowiązuje się prowadzić działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowym oraz przyjętymi standardami wydawniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych zachowań etycznych. Wydawnictwo SIZ stosuje standardy etyczne opracowane na podstawie zasad określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Guidelines on good publication practice).

Linki do materiałów COPE:  

 
https://publicationethics.org/resources 
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_M... 

 

Redakcja informuje, że ghostwriting i plagiat są przejawami nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki zostaną ujawnione, w tym powiadomienia zainteresowanych podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności naruszenia i naruszenia etyki obowiązującej w nauce, będą dokumentowane przez Redakcję i przekazywane do odpowiednich podmiotów. 

 

Obowiązki Wydawcy 

Wydawca pełni szczególnie ważną funkcję w procesie komunikacji naukowej. Jest przede wszystkim inwestorem i promotorem działalności wydawniczej o charakterze naukowym, ze swej istoty niedochodowej. Zadaniem wydawcy jest także stworzenie warunków do stosowania najlepszych praktyk w zamieszczanych publikacjach. Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania przyjmuje zalecane ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) zasady i procedury, których celem jest wsparcie Redaktorów Czasopisma, Recenzentów i Autorów w etycznym wypełnianiu obowiązków zawodowych. 

 Do obowiązków wydawcy należy: 

  • dbałość o zachowanie niezależności redakcyjnej,
  • prowadzenie i archiwizacja odpowiedniej dokumentacji wydawniczej,
  • zapewnienie Redaktorom, Recenzentom i Autorom wsparcia technicznego, organizacyjnego i prawnego.

 

Procedura dokonywania recenzji  

Wszystkie nadesłane artykuły są wstępnie recenzowane przez Redakcję (procedura preselekcji), a te wybrane w trakcie tej procedury są przekazywane Recenzentom. Każdy artykuł jest recenzowany w procesie podwójnie ślepej recenzji przez dwóch recenzentów wyznaczonych przez Redaktorów. Recenzja dokonywana jest w formie pisemnej i kończy się decyzją recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji (formularz arkusza recenzji w systemie). Po otrzymaniu recenzji Autorzy są poinformowani (autor ma otwarty dostęp do arkusza recenzji po zaakceptowaniu przez Redaktora) o szczegółach komentarzy recenzentów do artykułów oraz ostatecznej decyzji o publikacji (podjętej przez redaktora naczelnego i redaktora tematycznego numeru).  

Kryteria przyjęcia lub odrzucenia artykułu:

  • dopasowanie do głównego tematu wydania i profilu czasopisma; 
  • oryginalność przedstawienia tematu i zastosowanej metody badawczej; 
  • rzetelna prezentacja dotychczasowych badań; jakość badań własnych (w stosownych przypadkach); zasadność rozważań badawczych/teoretycznych; 
  • metodologia i logika wywodu; 
  • wkład w rozwój dyscypliny; 
  • wybór literatury;
  • poprawność językowa;

Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały przyjęte do publikacji.