Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi, 90-237, ul. Matejki 22/26, numer Regon 473175842, NIP 725-18-74-881, e-mail: biuro@stowarzyszenie-siz.pl, nr tel.: 42 635 47 91, zwane dalej Administratorem.

 1. Administrator podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Państwa (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, adres zamieszkania, afiliacja lub miejsce pracy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu) autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujący ze Stowarzyszeniem Innowatorów Zarządzania wykorzystywane są w trakcie procesu wydawniczego tzn. wydania publikacji naukowej na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Czasopismem przetwarzane są w celu udzielenia standardowej informacji bibliograficznej związanej z publikacją i rozpowszechnianiem utworu zgłoszonego przez Autora/Współautora/Redaktora, zawierania umów wydawniczych, umów na przygotowanie recenzji, zamieszczenia artykułu na stronie czasopisma na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy, a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy – maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy.
 6. Dane osobowe autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Czasopismem mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a dane przechowywane są w tym celu do czasu wniesienia umotywowanego sprzeciwu lub wniosku o usunięcie danych, ale nie dłużej, niż przez czas wskazany w punkcie 4 powyżej.
 7. Dane osobowe autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Czasopismem mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.
 8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.
 9. Autorzy, współautorzy, redaktorzy i recenzenci współpracujący z Czasopismem maja prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, także prawo wniesienia w dowolnym momencie umotywowanego sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 10. Autorzy, współautorzy, redaktorzy i recenzenci współpracujący z Czasopismem mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).