Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

 • Rękopis powinien być wysłany w pliku MS Word lub kompatybilnym (rtf) i pliku pdf.
  Rękopis nie powinien być dłuższy niż 20 standardowych stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków; Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstęp między wierszami 1,5, marginesy: 2,5).
 • Ilustracje w wersji 300 dpi o rozszerzeniu Tiff powinny być przesłane w osobnych plikach, ze wskazaniem ich położenia w manuscript.
 • Pisemne oświadczenie o nienaruszeniu praw autorskich osób trzecich podpisane przez Autora musi być przesłane do Redakcji pocztą lub w elektronicznie podpisanym pliku (profil zaufany).
 • W przypadku współautorstwa należy precyzyjnie wskazać procentowy wkład współautorów.
 • Należy wyraźnie podać odpowiedni adres do komunikacji Redakcji (w przypadku współautorstwa proszę wskazać autora korespondencyjnego).
 • Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację wszelkich materiałów na podstawie praw autorskich przysługujących osobom trzecim.

Dokument główny powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 1. Tytuł numerów, do których nadsyłane są referaty
 2. Tytuł artykułu
  Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł zagadnień, do których nadsyłane są referaty; tytuł artykułu; informacje o autorze: imię i nazwisko tytuł naukowy/stopień naukowy afiliacja (ze szczegółowym odpowiednim adresem) adres e-mail ORCID ID (http://orcid.org)
 3. Abstract (do 250 słów). Propozycja ustrukturyzowania abstraktu:
  • Cel artykułu,
  • Metodyka,
  • Wnioski teoretyczne,
  • Wnioski praktyczne,
  • Ograniczenia badawcze,
  • Oryginalna wartość,
 4. Słowa kluczowe (3 do 5),
 5. Wprowadzenie, kolejne nagłówki, konkluzja(-e),
 6. Bibliografia (w stylu APA).

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

 • 1) oferowany tekst zawierający tytuł i streszczenie (w starannej wersji roboczej, bez nazwiska autora/autorów i innych informacji ujawniających tożsamość autora/autorów
 • 2) notę o autorze (lub autorach), z podaniem imienia i nazwiska, ewentualnego stopnia naukowego, ośrodka akademickiego i adresu siedziby oraz adresu elektronicznego każdego z autorów. W przypadku oryginalnych artykułów badawczych i not dyskusyjnych prosimy również o przesłanie: a) abstrakt o objętości nie większej niż 250 słów b) 5-10 haseł kluczowych, zarówno rzeczowych, jak i osobowych, które zostaną umieszczone w indeksie
 • 3) Bibliografię

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi, 90-237, ul. Matejki 22/26, numer Regon 473175842, NIP 725-18-74-881, e-mail: biuro@stowarzyszenie-siz.pl, nr tel.: 42 635 47 91, zwane dalej Administratorem.

 1. Administrator podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Państwa (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, adres zamieszkania, afiliacja lub miejsce pracy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu) autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujący ze Stowarzyszeniem Innowatorów Zarządzania wykorzystywane są w trakcie procesu wydawniczego tzn. wydania publikacji naukowej na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Czasopismem przetwarzane są w celu udzielenia standardowej informacji bibliograficznej związanej z publikacją i rozpowszechnianiem utworu zgłoszonego przez Autora/Współautora/Redaktora, zawierania umów wydawniczych, umów na przygotowanie recenzji, zamieszczenia artykułu na stronie czasopisma na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy, a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy – maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy.
 6. Dane osobowe autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Czasopismem mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a dane przechowywane są w tym celu do czasu wniesienia umotywowanego sprzeciwu lub wniosku o usunięcie danych, ale nie dłużej, niż przez czas wskazany w punkcie 4 powyżej.
 7. Dane osobowe autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Czasopismem mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.
 8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.
 9. Autorzy, współautorzy, redaktorzy i recenzenci współpracujący z Czasopismem maja prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, także prawo wniesienia w dowolnym momencie umotywowanego sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 10. Autorzy, współautorzy, redaktorzy i recenzenci współpracujący z Czasopismem mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).